Jesteś tutaj

Dokumenty wymagane w przypadku badań ankietowych

Dotyczy badań kwestionariuszowych/ankietowych:

 1. anonimowych
 2. nie stanowiących istotnego obciążenia dla osób ankietowanych

 * po przeanalizowaniu zawartości kwestionariusza Komisja może skierować badanie do opinii

 1. Podanie o przyjęcie do wiadomości badania ankietowego
 2. Program badania

ad.1) Wymogi dotyczące podania do Komisji Bioetycznej

Podanie o przyjęcie do wiadomości badania ankietowego powinno zostać złożone na papierze firmowym jednostki, w której ma być przeprowadzone badanie.

Podanie powinno zawierać: 

 1. tytuł badania
 2. nazwisko głównego badacza, zawód i miejsce zatrudnienia
 3. adnotację na kogo powinno zostać wystawione oświadczenie Komisji Bioetycznej (Komisja wystawia oświadczenie wyłącznie na nazwisko pracownika WUM, także nie będącego lekarzem/lekarzem dentystą)
  *w sytuacji gdy badanie prowadzone będzie przez studenta/studenckie koło naukowe, opinia Komisji Bioetycznej wystawiana jest na nazwisko opiekuna/promotora pracy/opiekuna koła naukowego
 4. informację o charakterze pracy, w ramach której prowadzone będzie badanie, oraz źródle finansowania badania (zadania statutowe/prace własne/projekty finansowane przez NCN/NCBiR/inne)
 5. podpis badacza oraz kierownika jednostki z pieczątką

ad. 2) Wymogi dotyczące Programu badania

 • Maksymalna objętość – 2 strony
 • Program badania powinien zawierać: 
  1. tytuł badania
  2. obecny stan wiedzy
  3. cel badania
  4. liczebność analizowanej grupy wraz z uzasadnieniem
  5. kryteria włączenia i wyłączenia
  6. sposób rozprowadzania ankiety (elektronicznie, w wersji papierowej), sposobie uzyskiwania danych teleadresowych uczestników (jeśli dotyczy), sposobie odbierania wypełnionych ankiet
  7. informacje dotyczące anonimizacji i przechowywania danych
  8. kwestionariusz ankiety, który powinien zawierać:
   1. tytuł badania
   2. krótki wstęp, w tym:
   3. określenie miejsca prowadzenia badania (WUM/szpital itp.)
   4. cel badania
   5. informację o anonimizacji danych

informację, że wypełnienie ankiety oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie zanonimizowanych danych w wyżej opisanej pracy naukowej.