Aktualności

Działalność Komisji Bioetycznej

 

Zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty art. 29 ust. 2 (DZ. U. z 2017r. poz. 125, 767) Komisja Bioetyczna wyraża opinię o projekcie eksperymentu medycznego w drodze uchwały, przy względnieniu kryteriów etycznych oraz celowości i wykonalności projektu.

Komisja wydaje opinię wyłączeni na nazwisko lekarza lub lekarza dentysty. Przypominamy o konieczności wyraźnego wskazania w każdym podaniu kierowanym do Komisji lekarza, na którego nazwisko opinia ma być wystawiona. Od dnia 1 maja 2018r.  obowiązują  nowe wymagania dotyczące składanych dokumentów  (wymogi dostępne na stronie internetowej, w zakładce "Badania statutowe, prace własne, granty, prace doktorskie"). Wymagane jest  składanie wniosków w formie papierowej.

Komisja na każde posiedzenie przyjmuje 25 wniosków. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wnioski dotyczące eksperymentów leczniczych, prowadzonych w celu ratowania życia pacjenta, są przyjmowane poza kolejnością.

Komisja nie wydaje opinii w sprawie przeprowadzania badań ankietowych, retrospektywnych oraz nieinwazyjnych badań naukowych. Tego typu projekty można zgłaszać do wiadomości Komisji Bioetycznej, z wnioskiem o wystawienie stosownego oświadczenia. Oświadczenia mogą być wystawiane także dla pracowników WUM nie będących lekarzami i lekarzami dentystami.

Studenci mogą uczestniczyć w posiedzeniach Komisji Bioetycznej jedynie w towarzystwie promotora pracy, opiekuna koła naukowego lub lekarza uczestniczącego w omawianym badaniu.

Pisemne teksty podjętych uchwał są przygotowywane w ciągu 10 dni od daty posiedzenia. Uchwałę dotyczącą wyrażenia opinii nt. rozpoczęcia eksperymentu badacz powinien odebrać z Sekretariatu Komisji w ciągu 3 miesięcy od daty posiedzenia. Prowadzenie badania bez wymaganej prawem opinii stanowi poważne naruszenie obowiązków lekarza i może skutkować odpowiedzialnością karną lub zawodową.

Komisja Bioetyczna nie przyjmuje wniosków przysyłanych drogą pocztową. Powyższe ograniczenie nie dotyczy  wniosków przygotowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego albo zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wzorów wniosków przedkładanych w związku z badaniem klinicznym, wysokości opłat za złożenie wniosków oraz sprawozdania końcowego z wykonania badania klinicznego.