Aktualności

Wnioski do KB na posiedzenie lipcowe przyjmowane będą do 06 lipca

Ze względu na sezon urlopowy wnioski do KB na posiedzenie  lipcowe przyjmowane będą do 06 lipca br. Wszystkie wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą na posiedzeniu wrześniowym.

W przypadku zamknięcia sekretariatu KB wszelkie  dokumenty można złożyć w Kancelarii WUM  w budynku Rektoratu ( parter).

W sprawach pilnych(np.  wnioski ratujące życie)  istnieje możliwość kontaktu telefonicznego, w celu jak najszybszego załatwienia sprawy (telefon w Kancelarii WUM)   

Aktualności

Zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty art. 29 ust. 2 (DZ. U. z 2017r. poz. 125, 767) Komisja Bioetyczna wyraża opinię o projekcie eksperymentu medycznego w drodze uchwały, przy względnieniu kryteriów etycznych oraz celowości i wykonalności projektu.

Komisja na każde posiedzenie przyjmuje 25 wniosków. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wnioski dotyczące eksperymentów leczniczych, prowadzonych w celu ratowania życia pacjenta, będą przyjmowane poza kolejnością.

Komisja nie wydaje opinii w sprawie badań ankietowych, retrospektywnych i nieinwazyjnych badań naukowych. Tego typu projekty można zgłaszać do wiadomości Komisji Bioetycznej, z wnioskiem o wystawienie stosownego oświadczenia. Oświadczenia, podobnie jak opinie, mogą być wystawiane wyłącznie dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Przypominamy o konieczności wyraźnego wskazania w każdym podaniu kierowanym do Komisji lekarza, na którego nazwisko opinia ma być wystawiona.

Studenci mogą uczestniczyć w posiedzeniach Komisji Bioetycznej jedynie w towarzystwie promotora pracy, opiekuna koła naukowego lub lekarza uczestniczącego w omawianym badaniu.

Wymagane jest  składanie wniosków w formie papierowej.

Od dnia 1 maja br.  obowiązują  nowe wymagania dotyczące składanych dokumentów  (wymogi dostępne na stronie internetowej, w zakładce "Badania statutowe, prace własne, granty, prace doktorskie").

Pisemne teksty podjętych uchwał są przygotowywane w ciągu 10 dni od daty posiedzenia. Uchwałę dotyczącą wyrażenia opinii nt. rozpoczęcia eksperymentu badacz powinien odebrać z Sekretariatu Komisji w ciągu 3 miesięcy od daty posiedzenia. Prowadzenie badania bez wymaganej prawem opinii stanowi poważne naruszenie obowiązków lekarza i może skutkować odpowiedzialnością karną lub zawodową.

Komisja Bioetyczna nie przyjmuje wniosków przysyłanych drogą pocztową. Powyższe ograniczenie nie dotyczy  wniosków przygotowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego albo zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wzorów wniosków przedkładanych w związku z badaniem klinicznym, wysokości opłat za złożenie wniosków oraz sprawozdania końcowego z wykonania badania klinicznego.