Jesteś tutaj

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów

Przypominamy! Osoba wystepująca do Komisji z prośbą o wydanie opinii lub oświadczenia i na której nazwisko dokument ma być wystawiony, musi być lekarzem lub lekarzem dentystą.

Badania nieinterwencyjne nie wymagają opinii Komisji Bioetycznej zgodnie z art. 37al ustawy prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001, nr 126, poz. 1381). Opinia taka moze zostać wydana na wniosek zainteresowanego.

W przypadku gdy złożona dokumentacja eksperymentu jest niekompletna, komisja bioetyczna zwraca ją podmiotowi składającemu wniosek o wyrażenie opinii, w celu uzupełnienia. Zgodnie z art. 5 rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U. 1999 nr 47 poz. 480).

Opinie Komisji Bioetycznej należy odebrać w terminie do trzech miesięcy od daty posiedzenia, na którym zostały wydane. Po upływie tego terminu dokumentacja dotycząca badania zostaje odesłana do archiwum.

Uwaga. Komisja nie wydaje opinii w sprawie badań ankietowych, retrospektywnych i innych nieinwazyjnych badań naukowych. Tego typu projekty można zgłaszać do wiadomości Komisji Bioetycznej, z wnioskiem
o wystawienie stosownego oświadczenia.
Oświadczenia, podobnie jak opinie, mogą być wystawiane wyłącznie dla lekarzy i lekarzy dentystów.