Jesteś tutaj

Podanie o wydanie opinii o projekcie eksperymentu medycznego

 • Podanie o wydanie opinii o projekcie eksperymentu medycznego powinno zostać złożone na papierze firmowym jednostki, w której ma być przeprowadzone badanie.
 • Podanie powinno zawierać: 
  1. tytuł badania
  2. nazwisko głównego badacza z numerem prawa wykonywania zawodu
   1. adnotację na kogo powinna zostać wystawiona opinia Komisji Bioetycznej (Komisja wystawia opinię wyłącznie na nazwisko lekarza lub lekarza dentysty)
   2. w sytuacji gdy badanie prowadzone będzie przez studenta/studenckie koło naukowe, opinia Komisji Bioetycznej wystawiana jest na nazwisko opiekuna/promotora pracy/opiekuna koła naukowego (lekarza lub lekarza dentysty)
  3. informację o charakterze pracy, w ramach której prowadzone będzie badanie, oraz źródle finansowania badania (zadania statutowe/prace własne/projekty finansowane przez NCN/NCBiR/inne)
  4. podpis badacza/opiekuna koła naukowego z pieczątką zawierającą nr prawa wykonywania zawodu oraz podpis kierownika jednostki z pieczątką